Podmienky používania

Týmito podmienkami používania určujeme zmluvné práva a povinnosti medzi webovou stránkou betorcasino.click a jej užívateľom. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím, nepristupujte a nepoužívajte túto webovú stránku.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok používania, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adresu [e-mailová adresa].

Ochrana autorských práv

Všetok obsah na tejto webovej stránke, vrátane textu, grafiky, log, ikon a multimediálneho obsahu, je výhradne majetkom betorcasino.click alebo jej obsahových poskytovateľov a je chránený autorskými právami. Akékoľvek neoprávnené použitie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu je prísne zakázané.

Povolujeme vám prehliadať a sťahovať obsah tejto webovej stránky výhradne pre osobné a nekomerčné účely, za predpokladu, že dodržiavate všetky autorské práva a iné príslušné zákony.

  • Nepovolujeme vám:
  • používať obsah tejto webovej stránky pre komerčné účely;
  • meniť, distribuovať alebo opätovne verejne zverejňovať akýkoľvek obsah tejto webovej stránky;
  • odstrániť, zakrývať alebo iným spôsobom zneurčiteľňovať akúkoľvek poznámku o autorských právach alebo inom právom ochránenom znaku na tejto webovej stránke;
  • používať akékoľvek roboty, crawling alebo iné automatizované metódy na zber údajov z tejto webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak sa dopustíte porušenia týchto podmienok používania, okamžite zaniká váš povolený prístup k tejto webovej stránke a ste povinný vrátiť alebo zničiť všetok obsah, ktorý ste stiahli alebo vytlačili.

Provozovateľské dispozície

betorcasino.click si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť prevádzku tejto webovej stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Nesiete žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti spôsobené týmto zrušením alebo pozastavením.

Neodpovedáme za prípadnú stratu dát alebo akékoľvek poškodenie vášho zariadenia spôsobené používaním tejto webovej stránky.

Stránka betorcasino.click môže obsahovať odkazy na externé webové stránky tretích strán alebo obsah tretích strán, na ktorý nemáme kontrolu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok alebo akékoľvek škody alebo straty spôsobené používaním týchto stránok.

Diskrečné ustanovenia

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od momentu ich prvého zverejnenia na tejto webovej stránke. betorcasino.click si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť tieto podmienky. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky s novými podmienkami sa stáva znenie nových podmienok oplatné.

  • Náš kontakt
  • E-mail: [e-mailová adresa]

Nakoniec, pri používaní tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam používania a že sa zaväzujete dodržiavať ich.